Followers

Tuesday, 3 April 2012

वियाह

मेडिकल कॉलेज मे कतेको प्रकारक वियाह लोकप्रिय छलै ।' माला वियाह'मे केवल माला पहिरेला के बाद दूनू प्राणी संग रह' लागैत छलै ।'कोर्ट वियाह' मे कचहरी मे सप्‍पथ खाएल जाइत छलै ।'मंत्र वियाह' गाम मे आ गारजियन लोकनि के सामने संपन्‍न होइत छल ।पूरा गाजा-बाजा ,सेंट-सिनेमा ,फटक्‍का-रोशनी क' संग ।आ एकटा छलै 'सुतौआ वियाह' ।सर्वाधिक लोकप्रिय ई वियाह महीना दूमहीना तक संग रहला ,खेला-पीला ,सूतला-उठला क'बाद होइत छल ।आ सभ विवाहक पक्ष मे आ विपक्ष मे खूब तर्क बहस चलैत छलै ,कखनो कॉलेज मे आ कखनो बाहर ।कखनो कखनो एक प्रकार दोसर प्रकार मे विलीन भ' जाइत छलै ।जेना कि प्रवेश अखन 'सुतौआ वियाह' केने छैक आ सहरसा स्थित गाम मे हुनकर माए-बाप लाख नाकर-नुकुर ,भभटपन ,रूस्‍सा-बौंसी ,जहर-जेलक धमकी क' बावजूद किछ नइ क' सकला ।मुदा हुनका आशा छनि जे ई वियाह एकदिन 'मंत्रवियाह' मे बदलि के रहतए .......

No comments:

Post a Comment