Followers

Monday, 15 August 2016

खट्टा चूक्‍क

दोसरक खु‍शी देखिते हुनकर मोन भ' जाइ छैन खट्टा चूक्‍क
दोसर के मुसकियाइत हुनकर दिल मे उठै छैन हुक
दोसर के हरियाइत देख हुनकर पानि किएक सुखैत छैक
किएक ओ सुखा के कसौंझी भेल जाइत छथिन
पूरा टोल गीत गाबैत रहै आ हुनकर दांत कोथ रहै
पुरा गाम खुशी सँ हरियर रहै केवल हुनकर मोन पतैली जँका कारी भेल रहै
हयौ नीच्‍चे गिरबाक होए त' भरल-पुरल गिरू
झूल भ' गिरबै त' किओ छुअ
त नइ छुअत.....

No comments:

Post a Comment